Prawo Budowlane

Normy prawne, orzecznictwo, wzory dokumentów

Załącznik. Kategorie obiektów budowlanych

 

Kategorie obiektów budowlanych

Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w)

Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne

2,0

1,0

Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe

1,0 1,0

Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie

1,0

1,0

Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

5,0

1,0

Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie

10,0 1,0
Kategoria VI – cmentarze 8,0

1,0

Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze

7,0 1,0
Kategoria VIII – inne budowle 5,0

1,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)

≤ 2500 > 2500-5000 > 5000-10 000 > 10 000

Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych

4,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

6,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych

5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne

15,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

9,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne

12,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe 15,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)

≤1000

>1000-5000 > 5000-10 000

> 10 000

Kategoria XX – stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)
≤1 > 1-10 > 10-20

>20

Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w) (długość w km)

≤1 > 1-10 > 10-20

>20

Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe

1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 8,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (długość w m)

(w)
≤20 > 20-100 >100-500

>500

Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

9,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

5,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokość w m)

≤20

> 20-50 > 50-100 >100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz elektrownie wiatrowe 10,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajność w m3/h)

≤50 > 50-100 >100-500

>500

Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

8,0 1,0 1,5 2,0

2,5

Anna Dybka © 2012-2014