Prawo Budowlane

Normy prawne, orzecznictwo, wzory dokumentów

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe art. 103 – 108

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 103 [Sprawy wszczęte wcześniej] 

1. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Właściwość organów do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie przepisów ustawy.

Art. 104 [Dotychczasowe uprawnienia] Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Art. 105 [Sytuacje szczególne] 

1. Decyzje o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie nowych materiałów budowlanych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy w dotychczasowym zakresie.

2.(pominięty)

Art. 106 (pominięty)

Art. 107 [Derogacja] 

1. Traci moc ustawa z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (Dz.U. poz. 229, z późn. zm.40) ), z zastrzeżeniem art. 103 ust. 2.

2.(pominięty)

Art. 108 [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

Anna Dybka © 2012-2014